นายดิเรก คชารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

เรื่องน่ารู้

ด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.3

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 837 เข้าชมเดือนนี้
  • 40,304 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-281-778-9
โทรสาร 053-281-787
Email Address : 74000000@customs.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำร้องขอให้กักเพื่อตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า29 มกราคม 2563 14:36:08302
2 สัญญาประกันและทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดน29 มกราคม 2563 14:23:58350
3 คำขอทุเลาการเสียอากร29 มกราคม 2563 14:23:16174
4 แบบ กศก. 153 ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก สำหรับการส่งออกทางบกตาม พรบ. ศก. 256029 มกราคม 2563 14:22:19768
5 คำร้องขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 01 03 0129 มกราคม 2563 14:20:18306
6 แบบคำร้องขอรับหนังสือสำหรับการนำเข้ายานพาหนะชั่วคราวภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรก 29 มกราคม 2563 14:14:45177
7 แบบคำร้องขอรับหนังสือสำหรับการนำเข้ายานพาหนะชั่วคราวภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(IIC29 มกราคม 2563 14:12:52149
8 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก 29 มกราคม 2563 14:11:31207
9 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท. ICD) 29 มกราคม 2563 14:10:43143
10 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 44/256129 มกราคม 2563 14:09:04313
11 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 122/256129 มกราคม 2563 14:07:251,527
12 แบบแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดออกไป29 มกราคม 2563 14:24:46168
13 สัญญาประกันและทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดน29 มกราคม 2563 14:25:42202
14 ใบอนุญาตปล่อยสินค้าและปล่อยเรือ (ใบแนบ 11 แบบที่ 376)29 มกราคม 2563 14:26:36178
15 คำร้องขอนำอากาศยานหรือของอันเกี่ยวแก่อากาศยานเข้าเขตปลอดอากรเพื่อเข้าซ่อมบำรุง ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 117/256129 มกราคม 2563 14:35:31182
16 คำร้องขอโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร29 มกราคม 2563 14:34:37134
17 คำร้องขอนำคอนเทนเนอร์และ/หรือคอนเทนเนอร์แร็ค29 มกราคม 2563 14:34:03178
18 แบบขอส่งสินค้าผ่านแดน29 มกราคม 2563 14:33:10237
19 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรือ/เที่ยวเรือ/ท่าขนถ่ายสินค้า29 มกราคม 2563 14:32:27181
20 แบบแสดงความจำนงขออนุมัติหลักการ เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.256029 มกราคม 2563 14:31:15138
21 คำร้องขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้ารถยนต์แข่งเป็นการชั่วคราว29 มกราคม 2563 14:30:24130
22 คำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก29 มกราคม 2563 14:29:30152
23 คำขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 135/256129 มกราคม 2563 14:28:53156
24 แบบคำขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายลำ-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)29 มกราคม 2563 14:27:56129
25 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 123/256129 มกราคม 2563 14:06:22169
26 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 124/256129 มกราคม 2563 14:04:22117
27 คำขอและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตปลอดอากร และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 110/256129 มกราคม 2563 14:02:36166
28 สัญญาค้ำประกัน สัญญาประกันและทัณฑ์บน (ตามประเภท 3 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530)27 มกราคม 2563 14:54:23361
29 แบบ กศก.18/1 แบบแสดงความประสงค์ขอตรวจสอบสินค้า ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า27 มกราคม 2563 14:53:32114
30 คำร้องขอให้กักสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์27 มกราคม 2563 14:52:20111
31 แบบคำร้องขอรับอนุญาตเป็นหน่วยงานรับถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากร27 มกราคม 2563 14:51:23121
32 คำขอหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า27 มกราคม 2563 14:50:19116
33 แบบสำแดงเงินตราไทย27 มกราคม 2563 14:50:09134
34 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 302/256127 มกราคม 2563 14:48:22187
35 แบบฟอร์มสำหรับผู้นำของเข้า ผุ้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 256127 มกราคม 2563 10:59:09219
36 แบบฟอร์มสำหรับตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 256127 มกราคม 2563 10:57:23222
37 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 61/256127 มกราคม 2563 10:55:48179
38 ใบขนสินค้าขาออกพิเศษ สาหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค27 มกราคม 2563 14:55:36189
39 สัญญาประกันเรือของกลางไปเก็บรักษาเอง27 มกราคม 2563 14:56:33102
40 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษสาหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค27 มกราคม 2563 14:57:21186
41 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 125/2561 29 มกราคม 2563 14:01:14127
42 คำขอและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 112/2561 29 มกราคม 2563 13:58:12190
43 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 126/2561 29 มกราคม 2563 13:57:20110
44 แบบ กศก. 122 คำร้อง รายงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 115/2561 29 มกราคม 2563 13:56:161,873
45 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 127/256129 มกราคม 2563 13:46:29144
46 คำขอและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียม หรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/256129 มกราคม 2563 13:49:38110
47 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังเสบียงทัณฑ์บน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 128/256129 มกราคม 2563 13:50:27157
48 คำร้องขอนำอากาศยานหรือของอันเกี่ยวแก่อากาศยานเข้าเขตปลอดอากร29 มกราคม 2563 13:53:0297
49 คำขอใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 156/256127 มกราคม 2563 14:59:5191
50 คำขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต27 มกราคม 2563 14:58:13110
51 การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/256127 มกราคม 2563 10:48:41196
ผลลัพท์ทั้งหมด 51 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-281-778-9
อีเมล์ : 74000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร