นายธวัช เพ่งพินิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

เรื่องน่ารู้

ด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.3

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 8 เข้าชมเดือนนี้
  • 28,975 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-281-778-9
โทรสาร 053-281-787
Email Address : 74000000@customs.go.th

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 24 ธันวาคม 2562 16:16:07114
2 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)6 มกราคม 2563 15:57:19130
3 การขออนุญาตนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร) 6 มกราคม 2563 15:56:4091
4 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว6 มกราคม 2563 15:55:3486
5 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 6 มกราคม 2563 12:03:1487
6 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน 6 มกราคม 2563 12:02:32107
7 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน 6 มกราคม 2563 12:01:36160
8 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 6 มกราคม 2563 12:00:10120
9 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 6 มกราคม 2563 11:59:0480
10 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 6 มกราคม 2563 11:55:2884
11 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ6 มกราคม 2563 11:54:0784
12 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น 6 มกราคม 2563 15:36:30116
13 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์6 มกราคม 2563 15:35:0696
14 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล6 มกราคม 2563 15:34:0087
15 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 13:43:14116
16 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 6 มกราคม 2563 15:30:3099
17 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออก ไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 7 มกราคม 2563 11:09:4073
18 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 7 มกราคม 2563 11:12:4298
19 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด 24 ธันวาคม 2562 16:14:38113
20 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต24 ธันวาคม 2562 16:11:2886
21 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต 24 ธันวาคม 2562 16:10:39105
22 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกรณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิต ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 24 ธันวาคม 2562 16:09:1796
23 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า24 ธันวาคม 2562 12:04:3377
24 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 24 ธันวาคม 2562 12:03:5096
25 การแจ้งเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน 24 ธันวาคม 2562 12:03:1180
26 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน24 ธันวาคม 2562 11:19:4591
27 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า7 มกราคม 2563 11:25:4272
28 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร บนเที่ยวบิน7 มกราคม 2563 11:31:2685
29 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ7 มกราคม 2563 11:36:0491
30 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร7 มกราคม 2563 11:40:10106
31 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ7 มกราคม 2563 11:48:0574
32 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว7 มกราคม 2563 11:49:1477
33 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond) 7 มกราคม 2563 11:50:0388
34 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 6 มกราคม 2563 15:28:42102
35 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ 6 มกราคม 2563 15:27:52102
36 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 13:41:3369
37 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์3 มกราคม 2563 11:23:5474
38 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร3 มกราคม 2563 11:23:1196
39 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลักการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบกิจการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร2 มกราคม 2563 13:53:0085
40 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม 2 มกราคม 2563 13:52:2276
41 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 2 มกราคม 2563 13:51:5177
42 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย 2 มกราคม 2563 11:29:5362
43 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 มกราคม 2563 11:29:0679
44 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร2 มกราคม 2563 11:27:2592
45 การขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 7 มกราคม 2563 14:01:1673
46 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์25 ธันวาคม 2562 14:37:4878
47 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน25 ธันวาคม 2562 14:36:2272
48 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต25 ธันวาคม 2562 14:35:4773
49 การอนุมัติสถานที่เก็บรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ณ สถานที่อื่น ซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก25 ธันวาคม 2562 14:35:0374
50 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้า ขาเข้า (ปากระวาง)17 มกราคม 2563 15:02:4555
51 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์3 มกราคม 2563 16:14:5964
52 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ3 มกราคม 2563 16:17:2567
53 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ6 มกราคม 2563 15:27:0273
54 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง6 มกราคม 2563 15:26:0774
55 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 6 มกราคม 2563 15:24:56100
56 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 14:12:4759
57 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 14:18:0069
58 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน 7 มกราคม 2563 14:59:1862
59 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ7 มกราคม 2563 14:58:4154
60 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 มกราคม 2563 14:57:5886
61 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์7 มกราคม 2563 14:57:0780
62 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 7 มกราคม 2563 14:55:4258
63 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก ที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)7 มกราคม 2563 14:54:5553
64 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 7 มกราคม 2563 14:54:0669
65 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์7 มกราคม 2563 14:53:2849
66 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร 3 มกราคม 2563 16:18:3784
67 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight) 3 มกราคม 2563 16:18:0387
68 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ25 ธันวาคม 2562 14:32:1881
69 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า 24 ธันวาคม 2562 16:15:1775
ผลลัพท์ทั้งหมด 69 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-281-778-9
อีเมล์ : 74000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร